Tượng Đơn

ĐOÀI

THƯỢNG KHUYẾT – TRẠCH – HIỂN Ý tượng: Hiện Đẹp, Duyệt dã, vui lòng, đẹp đẻ, ưa thích,...

kiền
Tượng Đơn

Kiền

TAM LIÊN – THIÊN – NHƯ Ý Tượng: Cương kiện, kiện dã, mạnh mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh,...

thuần khôn
ĐỊA

Thuần khôn

Thuận Dã – Nhu Thuận Sự lý tiêu biểu vận hành của tượng Thuần Khôn 1 Thuần Khôn...

địa sơn khiêm
ĐỊA

Địa sơn khiêm

Thoái Dã – Cáo Thoái Sự lý tiêu biểu tượng Khiêm 1 Một hào Dương ngưng nghỉ trong...

địa thủy sư
ĐỊA

Địa thủy sư

Chúng Dã – Chúng Trợ Sự lý tiêu biểu đặc trưng của tượng Sư 1 Nước (Khảm) ở...

địa lôi phục
ĐỊA

Địa lôi phục

Phản Dã – Tái Hồi Sự lý tiêu biểu vận hành của tượng Phục 1 Mọi vật khi...

X