Địa thiên thái
0
ĐỊA

Ý nghĩa đối đãi tượng Dự - Khiêm: phép quay trục

hỏa phong đỉnh

ĐỈNH

Định dã. NUNG ĐÚC. Đứng được, cậm đứng, trồng , nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn. Luyện dược thành đan chi tượng: Tượng luyện thuốc thanh linh đơn; hứa hẹn, học, đứng tại chổ, an định.

hỏa phong đỉnh

Biến thông

1
2
3
4

Câu sấm

X