Tượng Đơn

ĐOÀI

THƯỢNG KHUYẾT – TRẠCH – HIỂN Ý tượng: Hiện Đẹp, Duyệt dã, vui lòng, đẹp đẻ, ưa thích,...

Read More
thuần khôn
ĐỊA

Thuần khôn

Thuận Dã – Nhu Thuận Sự lý tiêu biểu vận hành của tượng Thuần Khôn 1 Thuần Khôn...

Read More
X