Dịch lý học Việt Nam

Cổ Dịch Tinh Hoa ” có hơn 4500 của nhân loại. Giải mã quy luật hình thành và vận hành của Tạo Hóa. Theo dòng thời gian với bao nhiêu biến cố – thăng trầm của lịch sử, Dịch Học vẫn khẳng định vị thế của mình là trường tồn bất diệt trong mọi không gian – thời gian.

HÌNH THÀNH QUẺ DỊCH

“Vô cực sinh thái cực, Thái cực sinh lưỡng nghi
Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Tứ tượng sinh bát quái”

BẢNG TÓM TẮT 8 QUẺ

ĐOÀI

THƯỢNG KHUYẾT – TRẠCH – HIỂN Ý tượng: Hiện Đẹp, Duyệt dã, vui lòng, đẹp đẻ, ưa thích, khuyết mẻ, nói năng Số lý: 2

kiền

Kiền

TAM LIÊN – THIÊN – NHƯ Ý Tượng: Cương kiện, kiện dã, mạnh mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh, khỏe mạnh, khô, lớn, cao Số lý:

X