Huyền không phi tinh

Cổ dịch huyền không nghiên cứu sự kết giữa phân bố cữu tinh của Lạc Thư với hình thái địa lý tự nhiên để chọn được môi trường sống tốt nhất.

Cơ sở lý luận của môn học là Dịch học Hậu Thiên kết hợp cùng với sự phân bố của khí trường, còn căn cứ khách quan là địa lý tự nhiên của môi trường. Múc đích nghiên cứu của môn huyền học là nhằm giúp được mọi người chọn được môi trường tốt nhất, từ đó làm cho thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào, làm được điều tốt tránh được điều xấu, đem lại lợi ích cho xã hội.

X